Jak pomagamy

1 czerwca 2016
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 • rozpoznanie, analiza i działanie na rzecz realizacji potrzeb społecznych,
 • prowadzenie działań badawczych i analitycznych służących realizacji celów Fundacji,
 • gromadzenie oraz analiza informacji mających znaczenie dla rozwoju edukacji kultury, nauki, sztuki i społeczeństwa obywatelskiego,
 • organizowanie gier, w tym gier miejskich,
 • organizowanie akcji promocyjnych, festiwali oraz innych imprez masowych,
 • prowadzenie warsztatów, szkoleń, seminariów, targów, wystaw, odczytów, konferencji, kongresów, wyjazdów studyjnych, staży, sympozjów, sesji naukowych, wykładów oraz innych form działalności edukacyjnej wspierających realizację celów Fundacji,
 • prowadzenie działań, projektów, programów, akcji oraz kampanii informacyjnych i edukacyjnych z zakresu edukacji, kultury, nauki i sztuki oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego,
 • przyznawanie stypendiów w ramach realizacji działalności statutowej Fundacji,
 • budowa i rozwój infrastruktury wspierających edukację, kulturę, naukę i sztukę i rozwój społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego,
 • działalność wydawniczą, w tym publikowanie raportów, analiz, ekspertyz i prac naukowych dotyczących sfery edukacji, kultury, nauki, sztuki i społeczeństwa obywatelskiego,
 • produkcję i publikację materiałów audio i audiowizualnych wspierających cele Fundacji,
 • tworzenie oraz prowadzenie stron, blogów, serwisów i portali internetowych służących promocji i realizacji celów Fundacji,
 • współpracę z organizacjami pozarządowymi, administracją publiczną, sektorem przedsiębiorstw oraz mediami a także z innymi podmiotami i osobami w zakresie działalności statutowej Fundacji,
 • zdobywanie środków umożliwiających realizację celów Fundacji.