POWER Barcelona 2020

18 czerwca 2020

(FOR POLISH VERSION, PLEASE SCROLL DOWN)

The first mobility in which the representative and volunteers of the Foundation took part in the POWER project was to participate in a language course in Barcelona.

During the course, participants mainly improved practical language skills. Participants will use the newly acquired and updated qualifications during activities for the foundation, primarily in the field of adults cultural education.

During mobility, a search was also made for potential spaces and topics to create educational city games using geolocation and augmented reality. Among others, a prototype of the game was created, whose action refers to the multicultural history of the city.

In free time, several places that are particularly attractive for use in cultural gamification were chosen. Among others, Gaudi Park, the trail to the Tibidabo Hill, the Sagrada Familia Basilica, and the oceanarium.

All places visited have great potential value for adults cultural education. Unfortunately, most of them are relatively expensive for visitors. The creation of free or cheap cultural games available for tourists would allow the creation of an additional, cheaper attraction with great cultural and educational potential.

During the mobility, a representative of the To My Foundation also took part in the Tech Spirit Brokerage event. During the event, talks were held with representatives of five companies and organizations specialized in modern technologies, including gamification in the field of adults cultural education.

As a result of mobility, in addition to raising language skills, after returning to Poland, two potential partners were established in the field of game design and cultural gamification.

Dates of mobility – 21-26 February 2020 r.

POlSKA WERSJA JĘZYKOWA

 

Pierwszą mobilnością, w której wzięli udział przedstawiciel oraz wolontariusze Fundacji w ramach projektu POWER był udział w kursie językowym w Barcelonie.

Podczas kursu uczestnicy podnieśli przede wszystkim praktyczne umiejętności językowe. Nowo nabyte i podniesione kwalifikacje uczestnicy wykorzystają podczas działań na rzecz fundacji, przede wszystkim w zakresie edukacji kulturowej osób dorosłych.

Podczas mobilności przeprowadzono również poszukiwania potencjalnych przestrzeni i tematów do utworzenia edukacyjnych gier miejskich wykorzystujących geolokalizację i rzeczywistość rozszerzona. Utworzono między innymi prototyp gry, której akcja nawiązuje do wielokulturowej historii miasta.

W czasie wolnym pomiędzy zajęciami językowymi wybrano kilka miejsc, które są szczególnie atrakcyjne pod kątem wykorzystania w grywalizacjach kulturowych. Między innymi Park Gaudiego, szlak na wzgórze Tibidabo, Bazylikę Sagrada Familia oraz oceanarium.

Wszystkie odwiedzone miejsca  mają dużą potencjalną wartość dla edukacji kulturowej osób dorosłych. Niestety większość z nich jest stosunkowo droga dla odwiedzających. Utworzenie darmowych lub tanich gier kulturowych dostępnych dla turystów umożliwiłoby stworzenie dodatkowej, tańszej atrakcji o dużym potencjale kulturowo-edukacyjnym.

W trakcie mobilności, przedstawiciel Fundacji To My wziął również udział w wydarzeniu Tech Spirit Brokerage. W trakcie wydarzenia przeprowadzono rozmowy z reprezentantami pięciu firm i organizacji wykorzystujących nowoczesne technologie, w tym grywalizacje między innymi w sferze edukacji kulturowej osób dorosłych.

W następstwie mobilności, poza podniesieniem kompetencji językowych, po powrocie do Polski nawiązano kontakt z dwoma potencjalnymi partnerami w zakresie projektowania gier i grywalizacji kulturowych.

Data mobilności 21-26 lutego 2020 r.